KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „RODO”), informuję, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest:

Export Pack Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. spółka komandytowa z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. Alberta Borsiga 6, 41-807 Zabrze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695634, NIP: 6482784746, REGON: 368445100 (zwana dalej również „Spółką”), reprezentowaną przez Komplementariusza: Export Pack Polska sp. z o.o., wimieniu której działa Prezes Zarządu – Łukasz Pietrzyk

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Pana/ Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/ Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy.

4. Czas przetwarzania danych

Pana/ Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz czas wynikający z przepisów prawa w tym zakresie.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pana/ Pani danych osobowych są: biuro rachunkowe prowadzące rachunkowość Spółki, kancelaria prawna świadcząca usługi prawne na rzecz Spółki, podmiot świadczący usługi transportowe – w razie zlecenia Administratorowi transportu Produktów oraz podmiot, z którym Administrator zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w razie zaistnienia po Pana/ Pani stronie szkody w związku z wykonaniem umowy.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/ Pani prawo do:

  • −  żądania dostępu do swoich danych osobowych
  • −  żądania sprostowania swoich danych osobowych
  • −  żądania usunięcia swoich danych osobowych
  • −  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • −  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • −  żądania przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do cofnięcia zgody

Może Pan cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Pana/ Pani zgody przed jej cofnięciem.

8. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią w związku z wykonaniem zobowiązań płynących z realizacji umowy.

Nie dotyczy.

10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Nie dotyczy.